Make your own free website on Tripod.com
 
   Netscape Navigator  recommended

Mongolian TeX Users Group

 [Head Staff] [Registration] [News & Media] [Services] [Links to Mongolia] [English Page]
 

TEX ãýæ þó âý:

     Ýíýõ¿¿ ñèñòåìèéã 70-ààä îíû ñ¿¿ë÷ýýð Àìåðèêèéí ãàðàìãàé ìàòåìàòèê÷ Äîíàëüä Êíóò ººðèéí íîì, ñóðàõ áè÷ã¿¿äèéíõýý õýâëýëèéí ýõ áýëòãýõ àæèëëàãààã õºíãºâ÷ëºõ çîðèëãîîð àíõ çîõèîñîí. Îäîîãîîð ýíýõ¿¿ ñèñòåìèéí ÿíç á¿ðèéí õóâèëáàðóóäûã äýëõèé äýýð ºðãºí õýðýãëýæ áàéãàà áºãººä, òîì òîì õýâëýõ ¿éëäâýð¿¿ä, õýâëýëèéí ýõèéã çºâõºí TeX  ôîðìàò äýýð áè÷èãäñýí áàéõûã øààðäàõ áîëæýý. Ìàíàé óëñàä TeX-èéí LaTeX2.09 (emTeX) áà Latex2e õóâèëáàðóóä ºðãºí õýðýãëýãäýæ áàéíà.
 
 

Õýâëýëèéí ýõ áýëòãýõ áóñàä ñèñòåì¿¿äýýñ ÿëãàãäàõ TeX ñèñòåìèéí äàâóó òàëóóä:

    1.    ¯éëäëèéí ñèñòåìýýñ õàìààðàõã¿é áà ñóóðü ñèñòåì õîîðîíä ÷ºëººòýé 纺æ áîëíî.

    2.    Êîìïüþòåðýýñ ºíäºð õ¿÷èí ÷àäàë øààðäàõã¿é, 80386 ïðîöåññîðòîé, 80Mb õàòóó
           äèñêòýé, ºíãºò äýëãýö áà õóëãàíà á¿õèé êîìïüþòåð áàéõàä ë õàíãàëòòàé.

    3.    Õýðýãëýã÷ýýñ êîìïüþòåðèéí òàëààð ã¿íçãèé ìýäëýã øààðäàõã¿é.

    4.    Ìàòåìàòèê, ôèçèê, õèìè áîëîí áàéãàëèéí øèíæëýëèéí áóñàä øèíæëýõ óõààíû íîì,
            ñóðàõ áè÷èã, ñýòã¿¿ë çýðãèéí õýâëýëèéí ýõèéã ÷àíàðûí ºíäºð ò¿âøèíä õóðäàí
            õóãàöààíä áýëòãýíý.
 

    Áèäíèé òóõàé:
                                   Ìîíãîëûí ÒÅÕ õýðýãëýã÷äèéí á¿ëýã 1999 îíä áàéãóóëàãäñàí.
                                   Ìàíàé á¿ëýã Îðîñûí TeX õýðýãëýã÷äèéí á¿ëýã áîëîí Tex-èéã ¿¿ñãýí
                                   áàéãóóëàã÷ Äîíàëüä Êíóòûí ëàáîðàòîðèòîé õàìòûí àæèëëàãààíû
                                   ãýðýýòýé.
                                   Áèä ýíý õóãàöààíä îëîí òîîíû íîì, ñóðàõ áè÷èã, ñýòã¿¿ë çýðãèéí
                                   õýâëýëèéí ýõèéã ýíýõ¿¿ ñèñòåìèéã àøèãëàí áýëòãýí õýâë¿¿ëñýí áà
                                   ýäãýýðýýñ çàðèìûã äóðäâàë:

                                            1. À.Ãàíáààòàð, Ö.Äàøäîðæ "Ìàòåìàòèêèéí ìýðãýæëèéí êóðñ"
                                                1998 îí
                                            2. Ì.Äýíñìàà "Äýýä ìàòåìàòèê-1", 1998 îí
                                            3. À.Ìåêåé áà áóñàä "Ìàòåìàòèêèéí òåñò¿¿ä", 1998 îí
                                            4. Ö.Äàëàéæàìö, Ó.Äî¸ä "Øóãàìàí àëãåáðèéí ýëåìåíò áà àíàëèòèê
                                                ãåîìåòð", 1999 îí
                                            5. Ë.ªâãºí áà áóñàä "Ìàòåìàòèêèéí òåñò", I õýâëýë-1999 îí,
                                                II õýâëýë-2000 îí, III õýâëýë-2001 îí
                                            6. "Ìàòåìàòèêèéí îëèìïèàäûí öóâðàë"-20, 21, 22, 23, 25
                                            7. "Îëîíëîã" ñýòã¿¿ëèéí ñ¿¿ëèéí äóãààðóóä.
                                            8. Ýíýõ¿¿ íîì áà ãýõ ìýò.

                                    ̺í ýíýõ¿¿ ñèñòåìèéã àíõëàí ñóðàëöàã÷ áîëîí ìýðãýæëèéí õýðýãëýã÷
                                    íàðò çîðèóëæ, "ÒÅÕ áà ËÀÒÅÕ õýâëýëèéí ýõ áýëòãýõ ñèñòåì" íîìûã
                                    õýâë¿¿ëæ íèéòèéí õ¿ðòýýë áîëãîñîí. Îäîî ýíý íîìûí 3 äàõü õýâëýë
                                    ãàðààä áàéíà.

                                    Áèä ìºí ýíýõ¿¿ ñèñòåìèéí Windows îð÷íû MikTeX  õóâèëáàðûã ìîíãîë
                                    õýëýíä òîõèðóóëàí õºðâ¿¿ëæ áàéãàà áºãººä, òóí óäàõãóé îëíû õ¿ðòýýë
                                    áîëãîõîîð çýõýæ áàéíà.

                                    Ìàòåìàòèê, ôèçèê, õèìè áîëîí áóñàä íàðèéí øèíæëýõ óõààíû
                                    õýâëýëèéí ýõèéã áèå äààí áýëòãýã÷ ýðäýìòýí áàãø íàð áîëîí îþóòíóóä
                                    áèäýíòýé íýãäýíý ¿¿.
 

                                                    ØÈÍÝ ÍÎÌ

 Íîìûí ¿íý    -    5000¥
Ïðîãðàìì õàíãàìæèéí ¿íý    -    10000¥
Ñóðãàëòûã 5 - 8 õ¿íòýé áàãà á¿ëãýýð áàéíãà çîõèîí áàéãóóëæ áàéíà

Òà á¿õýí ÒÅÕ ñèñòåìèéã ñóðàõûã õ¿ñâýë áèäýíä õàíäààðàé. Áèä òàíä òóñëàíà.

Õàÿã: ÌÓÈÑ, ÌÊÑ, Àëãåáðèéí òýíõèì.  Óòàñ: 321107, 99186178


                                         TeX ñèñòåìèéí ÷àäâàðóóä

Ýäãýýðýýñ õàìãèéí ãîë ÷àäâàð íü ÌÀÒÅÌÀÒÈÊ ÒÎÌڨΠÁÈ×ÈÕ ×ÀÄÂÀР áîëíî.
 
 


  chinzo@mail.ru
 

Trademarks
TeX is registered trademark of Prof. Donald E. Knuth
emTeX is registered trademark of Eberhard Mattes
LaTeX is a registered trademark of Leslie Lamport
MonTUG is a trademark of Mongolian TeX Users Group